Prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1994 roku Kierownik Katedry Rachunkowości UG oraz Kierownik Studium Podyplomowego Rachunkowości i Finansów UG. W latach 1999- 2005 Prodziekan Wydziału Zarządzania UG. Od 2000 roku członek Komisji do spraw doskonalenia przepisów i zasad rachunkowości Rady Naukowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W latach 1999- 2000 członek zespołu przygotowującego projekt tzw. „dużej” nowelizacji ustawy o rachunkowości. Od 2006 roku członek Komitetu Standardów Rachunkowości III i IV kadencji.

 

 

Wieloletni wykładowca na kursach organizowanych przez: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, w tym dla biegłych rewidentów, Urzędy Kontroli Skarbowej i Izby Skarbowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości, w tym m. in. książek „Plan kont z komentarzem”, ODDK, Gdańsk 2009; „MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, Difin, Warszawa 2007 (współautor); „Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości”, ODDK, Gdańsk 2006; „Rachunkowość międzynarodowa”, PWE, Warszawa 2001 (współautor).

 

 

powrót